Toulouse Iron Club rencontre Meylan Grenoble Handibasket

handisport basket toulouse

Toulouse Iron Club vs Meylan Grenoble Handibasket
Toulouse
Reportage de Samuel Boyer

handisport basket toulouse
handisport basket toulouse
handisport basket toulouse
handisport basket toulouse

Pour en savoir plus :
Handisport – photos
Toulouse Iron Club – site web

PARTAGEZ